Pasūti online un nāc pielaikot un saņemt veikalā G.Astras iela 8 Rīgā. Tālrunis uzziņam +37127755988
×

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir FASHION TRADE SIA  (vienotais reģistrācijas Nr. 40103277824, juridiskā adrese: Purvciema iela 35, Rīga, LV-1035), kurai pieder interneta veikals Bstyle.lv, turpmāk – BSTYLE.LV.

BSTYLE.LV. kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@axios.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties BSTYLE.LV. juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb BSTYLE.LV. klientu, piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – BSTYLE.LV.klientu.

Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

·         potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem BSTYLE.LV.klientiem un pircējiem,

·         BSTYLE.LV.interneta veikala apmeklētājiem,

·         BSTYLE.LV. veikalu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (BSTYLE.LV. internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi (nolūki)

BSTYLE.LV. apstrādā personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):

Preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai: - klienta identificēšanai un apkalpošanai;

- pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;

- preču piegādei (sūtīšanai);

- preču atgriešanai vai maiņai;

- pirkuma naudas atgriešanai;

- garantijas saistību izpildei;

- preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;

- komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;

- klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai un lojalitātes celšanai jeb lojalitātes bonusu piešķiršanai;

- norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;

- mājaslapas un mobilajās aplikācijās uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

- biznesa analīzei un plānošanai;

- statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

- klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.

Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic BSTYLE.LV., tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;

normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu BSTYLE.LV.  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

Klienta piekrišana;

likumīgās intereses – lai realizētu BSTYLE.LV. likumīgās intereses, kas izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem vai no BSTYLE.LV.  un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

BSTYLE.LV likumīgās intereses ir:

ü  veikt komercdarbību;

ü  veikt preču pārdošanu;

ü  nodrošināt līguma saistību izpildi;

ü  saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās;

ü  analizēt BSTYLE.LV.  interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

ü  administrēt Klienta kontu BSTYLE.LV. mājaslapās;

ü  veikt darbības Klientu noturēšanai;

ü  segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;

ü  attīstīt preces sortimentu;

ü  reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;

ü  nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;

ü  veikt Klientu aptaujas par precēm;

ü  nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

ü  nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;

ü  administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;

ü  vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

Personas datu apstrāde

BSTYLE.LV. veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

BSTYLE.LV.apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BSTYLE.LV. saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Klienta atteikums sniegt BSTYLE.LV. personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet BSTYLE.LV. izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt/pārdot preci BSTYLE.LV. interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c.

Attiecībā uz Klientu BSTYLE.LV. var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).

Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei BSTYLE.LV. var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā BSTYLE.LV rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un BSTYLE.LV.  ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

Bstyle.lv maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS

Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

BSTYLE.LV.neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas jeb, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomatu);

saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;

BSTYLE.LV. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi BSTYLE.LV. likumīgās intereses.

Personas datu aizsardzība

BSTYLE.LV. aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BSTYLE.LV. saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

Ugunsmūri (Firewall);

Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu glabāšanas ilgums

BSTYLE.LV. glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā BSTYLE.LV. vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

kamēr BSTYLE.LV.  pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.

Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 

Klientam ir tiesības:

saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. AXIOS.LV interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā axios.lv/mansprofils, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot.

saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt BSTYLE.LV.piekļuvi saviem personas datiem,

pieprasīt BSTYLE.LV. veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,

iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz BSTYLE.LV likumīgajām interesēm),

uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no BSTYLE.LV. pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē BSTYLE.LV. birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

privātajā kabinetā tīmekļa vietnē bstyle.lv/mansprofils

 

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes BSTYLE.LV. satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē BSTYLE.LV  tiek izmantots interneta vides analīzes rīks “Google Analytics”, ko piedāvā “Google, Inc.” (turpmāk — “Google”). “Google Analytics” izmanto sīkdatnes — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem, lietošanā saņems “Google”, kas to glabās serveros ASV. “Google” to izmantos, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Šie iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļās “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana". Attiecīgajā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet šo vietni.

Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

 

Grozījumi Privātuma politikā

BSTYLE.LV. ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties BSTYLE.LV.  tīmekļa vietnē www.bstyle.lv/privatums.