Lietošānas noteikumi

Interneta veikala BSTYLE.LV lietošanas noteikumi (tekstā – Noteikumi) nosaka attiecības starp FASHION TRADE SIA  un interneta veikala lietotājiem – fiziskas vai juridiskas personas, kuras apmeklē interneta veikalu www.bstyle.lv (tekstā - Interneta veikals) un/vai iegādājas preci (turpmāk – Pircējs).

 

Vispārīgie noteikumi

1.     Izdarot pirkumu Interneta veikalā Pircējs ar BSTYLE.LV  noslēdz distances līgumu. Distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs Interneta veikalā izvēlējās preci, izdarīja pirkumu un apstiprināja savu piekrišanu šiem Noteikumiem.

2.     Šie Noteikumi ir paredzēti un saistoši visiem Interneta veikala apmeklētājiem – gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem Pircējiem. Apmeklējot Interneta veikalu Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Interneta veikala lietošana ir ikviena Pircēja apliecinājums par piekrišanu šiem Noteikumiem.

3.     Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šiem Noteikumiem, tad Pircējam nevar iegādāties preci.

4.     BSTYLE.LV pienākumi un tiesības

4.1.       Pienākumi:

·         Iepazīstināt Pircējus ar šiem Noteikumiem, kuri ir publicēti sadaļā Noteikumi;

·         Nodrošināt, ka preces, ir reģistrētas attiecīgajās LR valsts iestādēs (izņemot tās preces, kuras nevajag reģistrēt vai saņemt atļauju par izplatīšanu);

·         Nodrošināt Pircējam izmantot atteikuma tiesības.

4.2.       Tiesības:

·         Jebkurā laikā grozīt Noteikumus. Grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti Interneta veikalā, sadaļā Noteikumi;

·         Pēc saviem ieskatiem ierobežot piedāvājamās preces vai pārtraukt pieeju Pircējam Interneta veikalā, kā arī ierobežot vai pārtraukt iespēju veikt Pirkumu Pircējam, kurš nepilda uzņemtās saistības, iepērkoties Interneta veikalā;

·         Celt prasības pret Pircēju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nepamatoti atsakās pieņemt preci un/vai ir maldinājis BSTYLE.LV

4.3.  BSTYLE.LV neatbild par nekorektu un/vai pretlikumīgu Interneta veikala izmantošanu.

5.  Pircēja pienākumi un tiesības:

5.1.       Pienākumi:

·         Veicot Pirkumu, sniegt tikai un vienīgi patiesu, precīzu un nepārprotamu informāciju, tai skaitā vārdu, uzvārdu, adresi, kontakta tālruni;

·         Rakstiski (pa e-pastu info@bstyle.lv) vai telefoniski (+371  27755989 ) informēt BSTYLE.LV darbiniekus par izmaiņām sniegtajos datos, kas var ietekmēt preces piegādes vietu un/vai laiku. Gadījumā, ja pasūtītās Preces jau ir nosūtītas pa pastu vai ar kurjera kompāniju, tad izmaiņas iepriekš norādītos datos netiek pieņemtas;

·         Saņemot preci uzrādīt personu apliecinošo dokumentu BSTYLE.LV darbiniekam vai pasta/kurjera kompānijas pārstāvim;

·         Saņemot preci parakstīt dokumentus, kas apliecina Preces saņemšanu no BSTYLE.LV ;

·         Neizpaust citām personām savus Interneta veikala piekļuves datus.  

5.2.       Tiesības:

·         Ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos;

·         Uz elektroniskā pasta adresi info@bstyle.lv nosūtīt savus priekšlikumus, jautājumus vai sūdzības;

·         Saņemot preci pārliecināties par tās atbilstību pasūtījumam;

·         Izmantot atteikuma tiesības.

5.3. Pircējs nedrīkst veikt darbības, kas tieši vai netieši aizskar BSTYLE.LV  tiesībām un/vai likumīgām interesēm.

5.4. Pircējs apliecina, ka

·         veicot pasūtījumu sniedz patiesu informāciju un datus;

·         ir informēts par to, ka pirkuma izdarīšana nozīmē piekrišanu šiem Noteikumiem un ja Pircējs nodara zaudējumus BSTYLE.LV tad Pircējam ir pienākums atlīdzināt tos;

·         ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un pilnībā izprot tos, kā arī apzinās to, ka Pirkuma izdarīšana Interneta veikalā nosūtot pasūtījumu ir juridiski saistošs darījums;

·         tam ir vismaz 18 gadi, tas ir pilnu atbildību nesoša persona;

·         piekrīt tam, ka BSTYLE.LV izmanto Pircēja personiskos datus pasūtījuma apstrādei un izpildei;

·         izdarot pirkumu, apņēmies pilnā apmērā veikt norēķinus par Preci.   

6.  Neatbilstošās preces atteikuma tiesības

·         Pircējs ir tiesīgs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas atgriezt to BSTYLE.LV aizpildot Atteikuma veidlapu un nosūtot to BSTYLE.LV uz elektronisko pasta adresi info@bstyle.lv.

Lūdzam sazināties (pa e-pastu vai telefonu Nr.+371 27755989) ar mums, lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ.

·         Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (piemēram, preces nevar būt uzsāktas lietošanai utt.).

·         Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida Atteikuma vēstules nosūtīšanas (uz šajā sadaļā norādīto e-pasta adresi) atdot preci un apmaksu apliecinošu dokumentu BSTYLE.LV .

·          BSTYLE.LV pēc preces un apmaksu apliecinošo dokumentu saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksā naudas summu par atgriezto preci.

·         Atteikuma tiesības neattiecas un netiek piemērotas sekojošām precēm:

-    nocēnotām precem.

 

·         Ja preces apmaksa un/vai saņemšana, tas ir līguma noslēgšana notiek BSTYLE.LV birojā, tad šādi noslēgtais līgums netiek uzskatīts par distances līgumu un tāpēc nav pamata attiecināt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un LR MK nr.207 „Noteikumos par distances līgumu" paredzētās Atteikuma tiesības, jo Pircējam ir iespēja klātienē apskatīt preci, novērtēt tās derīguma termiņu un atbilstību savām vajadzībām un ja prece neatbilst Pircēja vajadzībām, tam ir tiesības atteikties nopirkt preci.

7.    Pasūtījuma noformēšana

7.1.       Preci var pasūtīt gan reģistrēts, gan nereģistrēts Pircējs.

7.2.       Pasūtot preci:

·         Jums ir jāaizpilda pasūtījuma forma, kura Jums tiks piedāvāta pēc tā, kad Jūs izvēlēsities preci un nospiedīsiet pogu noformēt pasūtījumu.

·         Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs saņems informāciju par pasūtīto preci uz Pircēja norādīto e-pastu.

·          BSTYLE.LV darbinieks sazināsies ar Pircēju, lai apstiprinātu pasūtījumu un vienotos par Pircējam ērtāko piegādes laiku.

8.    Apmaksas noteikumi un piegāde izmaksas

8.1.       Visas preču cenas un piegādes izmaksas ir norādītas ieskaitot PVN 21%. Preču piegādes izmaksas nav iekļautas Interneta veikalā norādītajās preču cenās.

8.2.       Par precēm un piegādes izmaksām Pircējs var norēķināties sekojošos veidos:

 Skaidrajā naudā

Šis apmaksas veids var būt izmantots tikai tad, ja Pircējs pats ierodas BSTYLE.LV birojā, lai saņemtu pasūtīto preci. Pasūtītās preces apmaksa notiks preces saņemšanas brīdī, Pircējam tiks izsniegts pirkumu apliecinošs dokuments – čeks.

    Ar pārskaitījumu

Pēc pasūtījuma saņemšanas BSTYLE.LV izraksta un nosūtīta Pircējam norādīto e-pasta adresi faktūrrēķinu, prece tiks nosūtīta Pircējam pēc apmaksas saņemšanas BSTYLE.LV bankas kontā. Vai izmatojot BANK LINK sistēmu.

 

Ar bankas karti.

8.3.       Piegādes izmaksas veiktajiem pirkumiem tiks noteikta individuāli katram pasūtījumam, ņemot vērā pasūtītās preces svaru.

8.4.       Pasūtītās preces piegādes termiņš:

  • Prece ir noliktavā:

-          Pircējs vēlas saņemt preci BSTYLE.LV birojā, tad Pircējs un BSTYLE.LV darbinieks atsevišķi vienojas par preces saņemšanas laiku;

-          Pasūtītā prece tiek izsūtīta ar pasta/kurjera starpniecību, tad prece tiek izsūtīta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas rēķinā norādītajā termiņā un bankas kontā un piegādes termiņš ir atkarīgs no Pircēja noradītās piegādes adreses.

  • Prece neatrodas noliktavā – Pircējs un BSTYLE.LV darbinieks atsevišķi vienojas par pasūtītās preces saņemšanas termiņu.

9.  Citi noteikumi

  • BSTYLE.LV neuzņemas atbildību par daļēju vai pilnīgu distances līguma neizpildi, ja to ir izraisījuši nepārvaramās varas vai ārkārtējie apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valsts varas iestāžu darbība, pieņemtie lēmumi u.tml.), kā arī citi apstākļi, kas ietekmē un/vai kavē distances līguma izpildi.
  • Visus strīdus puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tas tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība LR tiesā.
  • Šo Noteikumu daļu un apakšpunktu nosaukumi kalpo tikai tam, lai atvieglotu Noteikumu izskatīšanu, tādējādi tie neietekmē kāda Noteikumu punkta izskaidrojumu.
  • Prēces krāsas tonis var atsķirties no attēlā redzamās , vai attēlā var būt daļas , kas neietilpst preces komplektācijā.
  • Prēcu aprakstiem ir informātīva nozīme!